Bully basher

pfeiltasten - bewegung. a - rechten hand punch. s - linke hand punch. d - verteidigen.